Kredyt firmowy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form finansowania, takich jak kredyt inwestycyjny (finansowanie inwestycji), kredyt obrotowy (finansowanie bieżącej działalności), kredyt płatniczy (krótkoterminowe finansowanie dla zachowania płynności), kredyt pomostowy (na realizację przedsięwzięć, którym przyznano dotację, do czasu uzyskania refundacji), kredyt w rachunku bieżącym (limit debetowy), kredyt preferencyjny (z dopłatą), kredyt technologiczny (na rozwój technologii produkcji), kredyt hipoteczny lub linia kredytowa.

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku – linii kredytowej – umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Kredyt obrotowy jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową, czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyty obrotowe są zwykle udzielane na okres krótszy niż rok, co pozwala je zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. Jednak udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe. Kredyty obrotowe mogą być udostępnione zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym.

Wypłaty kredytów obrotowych zwykle nie mają harmonogramów, lecz są realizowane w ramach dostępnego limitu na życzenie kredytobiorcy. Nie posiadają one również harmonogramów spłat; zwykle bank wymaga, by kredytobiorca spłacił całą kwotę kapitału do daty zapadalności kredytu. Możliwe są także umowy, w których bank wymaga od kredytobiorcy spłaty minimalnej ustalonej kwoty częściej, np. co miesiąc.

Aktualnie możemy pośredniczyć w uzyskaniu kredytu firmowego m.in w: Alior Bank, BGŻ PNB Paribas, Santander Bank Polska (dawny BZ WBK i dawny Deutsche Bank), ING, mBank. Wkrótce dołączy jeszcze Millenium. Zakres umów z poszególnymi bankami jest różny. Ofarta kredytów firmowych stale się poszerza.