Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to nic innego jak umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego z składek wnoszonych przez ubezpieczonych przez ubezpieczonych.

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń ubezpieczenia w Polsce dzielą się na dwie podstawowe grupy: na życie oraz majątkowe, przy czym do tej drugiej grupy zalicza się również niektóre ubezpieczenia osobowe. W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się m.in.: ubezpieczenia na życie, posagowe lub zaopatrzenia dzieci. W ramach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się m.in.: ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej, ubezpieczenia choroby, ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych lub ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami czy ubezpieczenia kredytu.

Inny podział ubezpieczeń to ubezpieczenia dobrowolne, np. ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne AC, ubezpieczenia na życie itp. oraz obowiązkowe, np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane powszechnie OC komunikacyjnym), ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych, ubezpieczenia OC grup zawodowych.