Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie celu mieszkaniowego (więcej czym jest cel mieszkaniowy pisaliśmy tytaj: Kredyt hipoteczny - czym jest cel mieszkaniowy?)

Pisząc kredyt długoterminowy mamy na myśli kilkadziesiąt lat. Co do zasady nie ma minimalnego okresu na jaki można wziąć kredyt hipoteczny. Jest za to okres maksymalny i w większości banków zamyka się on w przedziale 30-35 lat. Rekomendowany jest okres 25 lat.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty (kredytów walutowych zgodnie z prawem w Polsce nie ma) górna wartość hipoteki może zmieniać się zgodnie ze zmianą kursu waluty.

Co do zasady kredyt hipoteczny jest udzielany na maksymalnie 80% wartości nieruchomości (wartość nieruchomości to nie to samo co cena zakupu - w tym czym w jest wkład własny i jak banki go liczą pisaliśmy tutaj: Wkład własny - jak liczą go banki?). Istnieją banki, które zgodzą się na kredytowanie 90% wartości nieruchomości ubezpieczając tym samym brakującą część.

Szczególnym rodzajem zobowiązania kredytowego z zabezpieczeniem hipotecznym jest pożyczka hipoteczna.

Pożyczka hipoteczna ma również charakter długoterminowy, z reguły maksymalny okres pożyczki to 15-20 lat. Jej wartość wynosi średnio 60% wartości  nieruchomości (w szczególnych przypadkach może sięgać do 100% wartości). W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki finansowe uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą. Zazwyczaj pożyczki hipoteczne mają niższe oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne (gotówkowe) ale wyższe niż kredyty hipoteczne.

Z uzyskanie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej wiążą się pewne obligatoryjne koszty. Są to m.in: marża banku i prowizja bankowa oraz ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący. Koszty te są różne w różnych bankach. Na tą część koszów bankowych mamy największy wpływ poprzez rzetelne porównanie ofert banków.

Koszty takie jak: ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd), ewentualne koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości są kosztami z którymi również należy się liczyć. Ich wysokość jest niezależna od oferty banku. Opłaty sądowe są stałe, opłaty notarialne są ustalane wg tzw. taksy notarialnej.

Aktualnie możemy pośredniczyć w uzyskaniu kredytu hipotecznego m.in w: Alior Bank, PNB Paribas (dawny BGŻ), Santander Bank Polska (dawny BZ WBK i dawny Deutsche Bank), Millennium, ING, mBank, mBank BH, PeKaO S.A., PeKaO S.A Bank Hipoteczny, PKO BP, PKO BP BH, Bank Pocztowy.